SiteMapNodeCollection.IList.IsFixedSize Właściwość

Definicja

Pobiera Boolean wartość wskazującą, czy kolekcja ma stały rozmiar.Gets a Boolean value indicating whether the collection has a fixed size. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IsFixedSize .For a description of this member, see IsFixedSize.

property bool System::Collections::IList::IsFixedSize { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsFixedSize { get; }
member this.System.Collections.IList.IsFixedSize : bool
 ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean Implements IList.IsFixedSize

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli SiteMapNodeCollection jest tylko do odczytu; w przeciwnym razie false .true if the SiteMapNodeCollection is read-only; otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy