SiteMapNodeCollection.IList.Remove(Object) Metoda

Definicja

Usuwa pierwsze wystąpienie określonego obiektu z kolekcji w IList interfejsie.Removes the first occurrence of a specified object from the collection in the IList interface. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Remove(Object) .For a description of this member, see Remove(Object).

 virtual void System.Collections.IList.Remove(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Remove;
void IList.Remove (object value);
abstract member System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
Sub Remove (value As Object) Implements IList.Remove

Parametry

value
Object

Obiekt, który ma zostać usunięty z IList .The object to remove from the IList.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też