SiteMapResolveEventArgs(HttpContext, SiteMapProvider) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie SiteMapResolveEventArgs klasy przy użyciu określonych HttpContext SiteMapProvider obiektów i.Initializes a new instance of the SiteMapResolveEventArgs class using the specified HttpContext and SiteMapProvider objects.

public:
 SiteMapResolveEventArgs(System::Web::HttpContext ^ context, System::Web::SiteMapProvider ^ provider);
public SiteMapResolveEventArgs (System.Web.HttpContext context, System.Web.SiteMapProvider provider);
new System.Web.SiteMapResolveEventArgs : System.Web.HttpContext * System.Web.SiteMapProvider -> System.Web.SiteMapResolveEventArgs
Public Sub New (context As HttpContext, provider As SiteMapProvider)

Parametry

context
HttpContext

HttpContextReprezentuje kontekst bieżącego żądania strony.An HttpContext that represents the context of the current page request.

provider
SiteMapProvider

SiteMapProvider, Który spowodował SiteMapResolve zdarzenie.The SiteMapProvider that raised the SiteMapResolve event.

Uwagi

Mogą to context być zarówno parametry, jak i provider null .Both the context and provider parameters might be null.

XmlSiteMapProviderObiekt Inicjuje nowe wystąpienie SiteMapResolveEventArgs klasy z wartościami, które nie są null .The XmlSiteMapProvider object initializes a new instance of the SiteMapResolveEventArgs class with values that are not null.

Dotyczy

Zobacz też