BuildMethod Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która jest używana do tworzenia formantu.Represents the method that is used to build a control.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public delegate System::Web::UI::Control ^ BuildMethod();
public delegate System.Web.UI.Control BuildMethod();
type BuildMethod = delegate of unit -> Control
Public Delegate Function BuildMethod() As Control 

Wartość zwracana

Control

Wbudowana kontrolka.The built control.

Dziedziczenie
BuildMethod

Uwagi

BuildMethodDelegat przekazuje informacje wymagane do kompilowania kontrolek serwera ASP.NET.The BuildMethod delegate passes the information that is required to build ASP.NET server controls. Informacje są definiowane przez TemplateControl klasę lub klasy, która jest pochodną TemplateControl klasy.The information is defined by the TemplateControl class or a class that is derived from the TemplateControl class.

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy

Zobacz też