ComplexPropertyEntry.IsCollectionItem Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy właściwość jest obiektem kolekcji.Gets a value indicating whether the property is a collection object.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 property bool IsCollectionItem { bool get(); };
public bool IsCollectionItem { get; }
member this.IsCollectionItem : bool
Public ReadOnly Property IsCollectionItem As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli wpis właściwości reprezentuje element, który zawiera kolekcję wartości; w przeciwnym razie false .true if the property entry represents an item that contains a collection of values; otherwise, false.

Dotyczy