Control.ClearChildControlState Metoda

Definicja

Usuwa informacje o stanie formantu dla kontrolek podrzędnych kontrolki serwerowej.Deletes the control-state information for the server control's child controls.

protected:
 void ClearChildControlState();
protected void ClearChildControlState ();
member this.ClearChildControlState : unit -> unit
Protected Sub ClearChildControlState ()

Uwagi

ClearChildControlStateMetoda jest używana, gdy informacje o stanie formantu podrzędnego zapisywana w stanie kontroli nadrzędnego formantu są zastępowane w miarę tworzenia nowych formantów podrzędnych, na przykład w przypadku formantów podrzędnych powiązań danych w formancie serwera powiązanego z danymi.The ClearChildControlState method is used when child control-state information written to the parent control's control state is overridden as new child controls are created, such as when data-binding child controls in a templated data-bound server control. Wywołanie ClearChildControlState metody do pustych kontrolek podrzędnych przed wywołaniem SaveControlState metody zmniejsza rozmiar informacji o stanie formantu, które muszą być przechowywane lub przesyłane.Calling the ClearChildControlState method to empty child controls before calling the SaveControlState method reduces the size of the control-state information that must be stored or transmitted.

Podczas ponownego tworzenia formantów podrzędnych Control obiektu Użyj ClearChildControlState metody, aby wyczyścić stan formantu podrzędnego, tak aby nie został zastosowany do nowych formantów przypadkowo.When recreating child controls of a Control object, use the ClearChildControlState method to clear child control state so that it does not get applied to the new controls inadvertently.

Aby wyczyścić stan formantu podrzędnego i stan widoku, użyj ClearChildState metody.To clear both the child control state and view state, use the ClearChildState method.

Dotyczy

Zobacz też