Control.ClearChildViewState Metoda

Definicja

Usuwa informacje o stanie widoku dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state information for all the server control's child controls.

protected:
 void ClearChildViewState();
protected void ClearChildViewState ();
member this.ClearChildViewState : unit -> unit
Protected Sub ClearChildViewState ()

Uwagi

Ta metoda jest często używana podczas przesłonięcia metody DataBind podczas tworzenia formantów serwera powiązanego z danymi.This method is commonly used when you override the DataBind method when developing templated data-bound server controls. Jeśli ta metoda nie zostanie wywołana, widok kontroli podrzędnej — informacje o stanie mogą być zapisywane w formancie nadrzędnego serwera tylko wtedy, gdy dane są powiązane.If you do not call this method, child control view-state information can be written to a parent server control, only to be overridden when the data is bound.

Podczas ponownego tworzenia formantów podrzędnych ControlUżyj metody ClearChildViewState, aby wyczyścić stan widoku podrzędnego, tak aby nie został zastosowany do nowych kontrolek przypadkowo.When recreating child controls of a Control, use the ClearChildViewState method to clear child view state so that it does not get applied to the new controls inadvertently.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tej metody, zobacz How to: Created User ASP.NET Controls.For more information about using this method, see How to: Create Templated ASP.NET User Controls.

Dotyczy

Zobacz też