Control.ClearChildViewState Metoda

Definicja

Usuwa informacje o stanie widoku dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state information for all the server control's child controls.

protected:
 void ClearChildViewState();
protected void ClearChildViewState ();
member this.ClearChildViewState : unit -> unit
Protected Sub ClearChildViewState ()

Uwagi

Ta metoda jest często używana podczas przesłonięcia DataBind metody podczas tworzenia formantów serwera powiązanego z danymi.This method is commonly used when you override the DataBind method when developing templated data-bound server controls. Jeśli ta metoda nie zostanie wywołana, widok kontroli podrzędnej — informacje o stanie mogą być zapisywane w formancie nadrzędnego serwera tylko wtedy, gdy dane są powiązane.If you do not call this method, child control view-state information can be written to a parent server control, only to be overridden when the data is bound.

Podczas ponownego tworzenia formantów podrzędnych obiektu Control , użyj metody, ClearChildViewState Aby wyczyścić stan widoku podrzędnego, tak aby nie był zastosowany do nowych kontrolek przypadkowo.When recreating child controls of a Control, use the ClearChildViewState method to clear child view state so that it does not get applied to the new controls inadvertently.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tej metody, zobacz How to: Created User ASP.NET Controls.For more information about using this method, see How to: Create Templated ASP.NET User Controls.

Dotyczy

Zobacz też