Control.ClientIDSeparator Właściwość

Definicja

Pobiera wartość znaku reprezentującą znak separatora używany we właściwości ClientID.Gets a character value representing the separator character used in the ClientID property.

protected:
 property char ClientIDSeparator { char get(); };
protected char ClientIDSeparator { get; }
member this.ClientIDSeparator : char
Protected ReadOnly Property ClientIDSeparator As Char

Wartość właściwości

Char

Zawsze zwraca znak podkreślenia ().Always returns the underscore character ().

Uwagi

Wartość ClientID jest generowana przez połączenie ID wartości kontrolki i wartości UniqueID jej kontrolki nadrzędnej.The ClientID value is generated by concatenating the ID value of the control and the UniqueID value of its parent control. Każda część wygenerowanej właściwości ID jest oddzielona przez wartość właściwości ClientIDSeparator.Each part of the generated ID property is separated by the ClientIDSeparator property value. Wartość zawsze zwraca znak podkreślenia ().The value always returns an underscore ().

Dotyczy

Zobacz też