Control.DataKeysContainer Właściwość

Definicja

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa implementuje IDataKeysControl.Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataKeysControl.

public:
 property System::Web::UI::Control ^ DataKeysContainer { System::Web::UI::Control ^ get(); };
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Web.UI.Control DataKeysContainer { get; }
member this.DataKeysContainer : System.Web.UI.Control
Public ReadOnly Property DataKeysContainer As Control

Wartość właściwości

Control

Kontener nazewnictwa.The naming container. W hierarchii nazw kontenerów, które implementują IDataKeysControl, właściwość zwraca kontener nazewnictwa w górnej części hierarchii lub null, jeśli bieżący obiekt Control nie znajduje się w kontenerze nazw implementującym IDataKeysControl.In a hierarchy of naming containers that implement IDataKeysControl, the property returns the naming container at the top of the hierarchy, or null if the current Control object is not in a naming container that implements IDataKeysControl.

Atrybuty

Dotyczy