Control.Disposed Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy formant serwera zostanie wystawiony z pamięci, który jest ostatnim etapem cyklu życia formantu serwera, gdy zażądano strony ASP.NET.Occurs when a server control is released from memory, which is the last stage of the server control lifecycle when an ASP.NET page is requested.

public:
 virtual event EventHandler ^ Disposed;
public event EventHandler Disposed;
member this.Disposed : EventHandler 
Public Custom Event Disposed As EventHandler 

Implementuje

Uwagi

Zasoby, które wymagają znaczącego czasu procesora, takie jak połączenia z bazą danych, powinny zostać wydane przy użyciu tego zdarzenia.Resources that require significant processor time, such as database connections, should be released with this event.

Dotyczy

Zobacz też