Control.HasEvents Metoda

Definicja

Zwraca wartość wskazującą czy zdarzenia są rejestrowane dla kontrolki lub wszelkich formantów podrzędnych.Returns a value indicating whether events are registered for the control or any child controls.

protected:
 bool HasEvents();
protected bool HasEvents ();
member this.HasEvents : unit -> bool
Protected Function HasEvents () As Boolean

Zwraca

Boolean

true, jeśli zdarzenia są rejestrowane; w przeciwnym razie false.true if events are registered; otherwise, false.

Dotyczy