Control.OnLoad(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi Load zdarzenie.Raises the Load event.

protected:
 virtual void OnLoad(EventArgs ^ e);
protected public:
 virtual void OnLoad(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnLoad (EventArgs e);
protected internal virtual void OnLoad (EventArgs e);
abstract member OnLoad : EventArgs -> unit
override this.OnLoad : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnLoad (e As EventArgs)
Protected Friend Overridable Sub OnLoad (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsObiekt, który zawiera dane zdarzenia.The EventArgs object that contains the event data.

Przykłady

// Override the OnLoad method to set _text to
// a default value if it is null.
protected override void OnLoad(EventArgs e)
{
  base.OnLoad(e);
  if (_text == null)
    _text = "Here is some default text.";
}
Protected Overrides Sub OnLoad(ByVal e As EventArgs)
  MyBase.OnLoad(e)
  If _text Is Nothing Then
    _text = "Here is some default text."
  End If
End Sub

Uwagi

ASP.NET wywołuje tę metodę, aby zgłosić Load zdarzenie.ASP.NET calls this method to raise the Load event. Jeśli tworzysz kontrolkę niestandardową, możesz zastąpić tę metodę, aby zapewnić dodatkowe przetwarzanie.If you are developing a custom control, you can override this method in order to provide additional processing. Jeśli zastąpisz tę metodę, wywołaj metodę formantu podstawowego, OnLoad aby powiadomić subskrybentów o zdarzeniu.If you override this method, call the base control's OnLoad method to notify subscribers to the event.

Dotyczy

Zobacz też