Control.PreRender Zdarzenie

Definicja

Występuje po Control załadowaniu obiektu, ale przed renderowaniem.Occurs after the Control object is loaded but prior to rendering.

public:
 event EventHandler ^ PreRender;
public event EventHandler PreRender;
member this.PreRender : EventHandler 
Public Custom Event PreRender As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Uwagi

Użyj tego zdarzenia, aby wykonać wszystkie aktualizacje przed renderowaniem formantu serwera na stronie.Use this event to perform any updates before the server control is rendered to the page. Wszystkie zmiany stanu widoku kontrolki serwer można zapisać w tym zdarzeniu.Any changes in the view state of the server control can be saved during this event. Takie zmiany wprowadzone w fazie renderowania nie zostaną zapisane.Such changes made in the rendering phase will not be saved.

Dotyczy

Zobacz też