Control.ResolveAdapter Metoda

Definicja

Pobiera adapter sterowania odpowiedzialny za renderowanie określonego formantu.Gets the control adapter responsible for rendering the specified control.

protected:
 virtual System::Web::UI::Adapters::ControlAdapter ^ ResolveAdapter();
protected virtual System.Web.UI.Adapters.ControlAdapter ResolveAdapter ();
abstract member ResolveAdapter : unit -> System.Web.UI.Adapters.ControlAdapter
override this.ResolveAdapter : unit -> System.Web.UI.Adapters.ControlAdapter
Protected Overridable Function ResolveAdapter () As ControlAdapter

Zwraca

ControlAdapter

ControlAdapter, który będzie renderować formant.A ControlAdapter that will render the control.

Uwagi

Strony sieci Web ASP.NET są widoczne na wielu urządzeniach, które mogą żądać stron z sieci Web.ASP.NET Web pages are viewable across a wide range of devices that are capable of requesting pages from the Web. Metoda ResolveAdapter zwraca adapter sterowania odpowiedzialny za renderowanie kontrolki w określonej przeglądarce lub na urządzeniu, które zażądało strony ASP.NET.The ResolveAdapter method returns the control adapter responsible for rendering the control on the specific browser or device that requested the ASP.NET page.

Zwracany typ karty zależy od typu potomnego klasy Control, która jest renderowana.The specific adapter type returned depends on the descendent type of the Control class that is being rendered.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kart sieciowych, zobacz Omówienie architektury działania kontroli adaptacyjnej.For more information about adapters, see Architectural Overview of Adaptive Control Behavior.

Dotyczy

Zobacz też