Control.SetRenderMethodDelegate(RenderMethod) Metoda

Definicja

Przypisuje delegata programu obsługi zdarzeń, aby renderować formant serwera i jego zawartość w jego formancie nadrzędnym.Assigns an event handler delegate to render the server control and its content into its parent control.

public:
 void SetRenderMethodDelegate(System::Web::UI::RenderMethod ^ renderMethod);
public void SetRenderMethodDelegate (System.Web.UI.RenderMethod renderMethod);
member this.SetRenderMethodDelegate : System.Web.UI.RenderMethod -> unit
Public Sub SetRenderMethodDelegate (renderMethod As RenderMethod)

Parametry

renderMethod
RenderMethod

Informacje niezbędne do przekazania do delegata, aby można było renderować formant serwera.The information necessary to pass to the delegate so that it can render the server control.

Uwagi

Ta metoda jest przeznaczona tylko do celów implementacji; nigdy nie należy wywoływać go bezpośrednio.This method is supplied for implementation purposes only; you should never call it directly.

Dotyczy

Zobacz też