Control.IControlBuilderAccessor.ControlBuilder Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ControlBuilder .For a description of this member, see ControlBuilder.

property System::Web::UI::ControlBuilder ^ System::Web::UI::IControlBuilderAccessor::ControlBuilder { System::Web::UI::ControlBuilder ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
System.Web.UI.ControlBuilder System.Web.UI.IControlBuilderAccessor.ControlBuilder { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.System.Web.UI.IControlBuilderAccessor.ControlBuilder : System.Web.UI.ControlBuilder
 ReadOnly Property ControlBuilder As ControlBuilder Implements IControlBuilderAccessor.ControlBuilder

Wartość właściwości

ControlBuilder

, ControlBuilder Który utworzył formant; w przeciwnym razie, null Jeśli nie został użyty żaden Konstruktor.The ControlBuilder that built the control; otherwise, null if no builder was used.

Implementuje

Atrybuty

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy Control wystąpienie jest rzutowane do IControlBuilderAccessor interfejsu.It can be used only when the Control instance is cast to an IControlBuilderAccessor interface.

Dotyczy