Control.IControlBuilderAccessor.ControlBuilder Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ControlBuilder.For a description of this member, see ControlBuilder.

property System::Web::UI::ControlBuilder ^ System::Web::UI::IControlBuilderAccessor::ControlBuilder { System::Web::UI::ControlBuilder ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
System.Web.UI.ControlBuilder System.Web.UI.IControlBuilderAccessor.ControlBuilder { get; }
System.Web.UI.IControlBuilderAccessor.ControlBuilder
 ReadOnly Property ControlBuilder As ControlBuilder Implements IControlBuilderAccessor.ControlBuilder

Wartość właściwości

ControlBuilder, która utworzyła formant; w przeciwnym razie null, jeśli nie został użyty żaden Konstruktor.The ControlBuilder that built the control; otherwise, null if no builder was used.

Implementuje

Atrybuty

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie Control jest rzutowane na interfejs IControlBuilderAccessor.It can be used only when the Control instance is cast to an IControlBuilderAccessor interface.

Dotyczy