Control.IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetOwnerControl(Control).For a description of this member, see SetOwnerControl(Control).

 virtual void System.Web.UI.IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(System::Web::UI::Control ^ owner) = System::Web::UI::IControlDesignerAccessor::SetOwnerControl;
void IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl (System.Web.UI.Control owner);
abstract member System.Web.UI.IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl : System.Web.UI.Control -> unit
override this.System.Web.UI.IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl : System.Web.UI.Control -> unit
Sub SetOwnerControl (owner As Control) Implements IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl

Parametry

owner
Control

Właściciel formantu.The owner of the control.

Implementuje

Wyjątki

owner jest ustawiona na bieżącą kontrolkę.owner is set to the current control.

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie Control jest rzutowane na interfejs IControlDesignerAccessor.It can be used only when the Control instance is cast to an IControlDesignerAccessor interface.

Interfejs IControlDesignerAccessor jest używany przez projektanta formantów do wykonywania akcji czasu projektowania w formancie.The IControlDesignerAccessor interface is used by a control designer to perform design-time actions on the control.

Dotyczy