Control.IDataBindingsAccessor.DataBindings Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz DataBindings.For a description of this member, see DataBindings.

property System::Web::UI::DataBindingCollection ^ System::Web::UI::IDataBindingsAccessor::DataBindings { System::Web::UI::DataBindingCollection ^ get(); };
System.Web.UI.DataBindingCollection System.Web.UI.IDataBindingsAccessor.DataBindings { get; }
member this.System.Web.UI.IDataBindingsAccessor.DataBindings : System.Web.UI.DataBindingCollection
 ReadOnly Property DataBindings As DataBindingCollection Implements IDataBindingsAccessor.DataBindings

Wartość właściwości

DataBindingCollection

Kolekcja powiązań danych.The collection of data bindings.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie Control jest rzutowane na interfejs IDataBindingsAccessor.It can be used only when the Control instance is cast to an IDataBindingsAccessor interface.

Dotyczy