Control.TemplateControl Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia odwołanie do szablonu, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets a reference to the template that contains this control.

public:
 property System::Web::UI::TemplateControl ^ TemplateControl { System::Web::UI::TemplateControl ^ get(); void set(System::Web::UI::TemplateControl ^ value); };
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Web.UI.TemplateControl TemplateControl { get; set; }
member this.TemplateControl : System.Web.UI.TemplateControl with get, set
Public Property TemplateControl As TemplateControl

Wartość właściwości

Wystąpienie TemplateControl, które zawiera tę kontrolkę.The TemplateControl instance that contains this control.

Atrybuty

Uwagi

Gdy wystąpienie Control jest częścią szablonu kontrolki, właściwość TemplateControl zawiera odwołanie do kontrolki zawierającej.When a Control instance is part of a control template, the TemplateControl property contains a reference to the containing control. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację System.Web.UI.TemplateControl.For more information, see the System.Web.UI.TemplateControl documentation.

Dotyczy