Control.Unload Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy formant serwera zostanie zwolniony z pamięci.Occurs when the server control is unloaded from memory.

public:
 event EventHandler ^ Unload;
public event EventHandler Unload;
member this.Unload : EventHandler 
Public Custom Event Unload As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Uwagi

Kontrolki serwera muszą wykonać wszelkie końcowe czyszczenie, takie jak zamykanie plików, połączenia z bazą danych i obiekty odrzucania, na tym etapie cyklu życia kontroli przed wyładowaniem wystąpienia.Server controls must perform any final clean-up, such as closing files, database connections and discarding objects, during this stage of the control lifecycle before the instance is unloaded.

Dotyczy

Zobacz też