ControlBuilder.BindingContainerType Właściwość

Definicja

Pobiera typ kontenera powiązań dla kontrolki, którą tworzy ten Konstruktor.Gets the type of the binding container for the control that this builder creates.

public:
 virtual property Type ^ BindingContainerType { Type ^ get(); };
public virtual Type BindingContainerType { get; }
member this.BindingContainerType : Type
Public Overridable ReadOnly Property BindingContainerType As Type

Wartość właściwości

Type

Type reprezentujący typ kontenera powiązań dla kontrolki, którą tworzy ten Konstruktor.A Type that represent the type of the binding container for the control that this builder creates.

Dotyczy

Zobacz też