ControlBuilder.BuildObject Metoda

Definicja

Kompiluje wystąpienie czasu projektowania formantu, do którego odwołuje się ten obiekt ControlBuilder.Builds a design-time instance of the control that is referred to by this ControlBuilder object.

public:
 virtual System::Object ^ BuildObject();
public virtual object BuildObject ();
abstract member BuildObject : unit -> obj
override this.BuildObject : unit -> obj
Public Overridable Function BuildObject () As Object

Zwraca

Object

Powstała wbudowana kontrolka.The resulting built control.

Dotyczy