ControlBuilder.DeclareType Właściwość

Definicja

Pobiera typ, który będzie używany przez generowanie kodu w celu zadeklarowania formantu.Gets the type that will be used by code generation to declare the control.

public:
 virtual property Type ^ DeclareType { Type ^ get(); };
public virtual Type DeclareType { get; }
member this.DeclareType : Type
Public Overridable ReadOnly Property DeclareType As Type

Wartość właściwości

Type

TypeFormant używany przez generowanie kodu do deklarowania formantu.The Type of the control used by code generation to declare the control.

Dotyczy