ControlBuilder.HasAspCode Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka zawiera wszystkie bloki kodu.Gets a value indicating whether the control contains any code blocks.

public:
 property bool HasAspCode { bool get(); };
public:
 virtual property bool HasAspCode { bool get(); };
public bool HasAspCode { get; }
public virtual bool HasAspCode { get; }
member this.HasAspCode : bool
Public ReadOnly Property HasAspCode As Boolean
Public Overridable ReadOnly Property HasAspCode As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli kontrolka zawiera co najmniej jeden blok kodu; w przeciwnym razie false .true if the control contains at least one code block; otherwise, false.

Przykłady

Ten przykład zastępuje OnAppendToParentBuilder metodę, aby sprawdzić ControlType Właściwość w celu określenia typu formantu, do którego jest stosowany ten Konstruktor.This example overrides the OnAppendToParentBuilder method to check the ControlType property to determine what type of control this builder is applied to. Jeśli jest CustomTextBox , Konstruktor sprawdza, czy wartość HasAspCode właściwości jest uwzględniona w kontrolce.If it is a CustomTextBox, the builder checks whether the value of the HasAspCode property is included in the control. Jeśli tak, wyjątek jest zgłaszany, jeśli nie HasBody jest wywoływana metoda.If so, an exception is thrown, if not the HasBody method is called.

using System;
using System.Web.UI;
using System.Web;
using System.Security.Permissions;

namespace ASPNET.Samples
{
  [
  AspNetHostingPermission(SecurityAction.Demand,
    Level=AspNetHostingPermissionLevel.Minimal)
  ]
  public class AppendControlBuilder : ControlBuilder
  {
    // Override the OnAppendToParentBuilder method.
    public override void OnAppendToParentBuilder(ControlBuilder parentBuilder)
    {
      // Check whether the type of the control this builder
      // is applied to is CustomTextBox. If so, check whether
      // ASP code blocks exist in the control. If so, call
      // throw an Exception, if not, call the HasBody method.    
      if (ControlType == Type.GetType("CustomTextBox"))
      {
        if (HasAspCode)
          throw new Exception("This control cannot contain code blocks.");
        else
          HasBody();
      }
    }
  }
}
Imports System.Web.UI
Imports System.Web
Imports System.Security.Permissions

Namespace ASPNET.Samples

  <AspNetHostingPermission(SecurityAction.Demand, Level:=AspNetHostingPermissionLevel.Minimal)> _
  Public NotInheritable Class AppendControlBuilder
   Inherits ControlBuilder

   ' Override the OnAppendToParentBuilder method.
   Overrides Public Sub OnAppendToParentBuilder( _
     ByVal parentBuilder As ControlBuilder _
   )
      ' Check whether the type of the control this builder
      ' is applied to is CustomTextBox. If so, check whether
      ' ASP code blocks exist in the control. If so, call
      ' throw an Exception, if not, call the HasBody method.    
      If ControlType Is Type.GetType("CustomTextBox") Then
        If HasAspCode = True Then
          Throw New Exception("This control cannot contain code blocks.")
        Else
          HasBody()
        End If
      End If

    End Sub

  End Class

End Namespace

Dotyczy