ControlBuilder.InPageTheme Właściwość

Definicja

Pobiera wartość logiczną wskazującą, czy ten obiekt ControlBuilder jest używany do generowania motywów strony.Gets a Boolean value indicating whether this ControlBuilder object is used to generate page themes.

protected:
 property bool InPageTheme { bool get(); };
protected bool InPageTheme { get; }
member this.InPageTheme : bool
Protected ReadOnly Property InPageTheme As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true użyć tego ControlBuilder do generowania motywów stron; w przeciwnym razie false.true to use this ControlBuilder to generate page themes; otherwise, false.

Dotyczy