ControlBuilder.Parser Właściwość

Definicja

Pobiera TemplateParser odpowiedzialny za analizowanie formantu.Gets the TemplateParser responsible for parsing the control.

protected public:
 property System::Web::UI::TemplateParser ^ Parser { System::Web::UI::TemplateParser ^ get(); };
protected internal System.Web.UI.TemplateParser Parser { get; }
member this.Parser : System.Web.UI.TemplateParser
Protected Friend ReadOnly Property Parser As TemplateParser

Wartość właściwości

TemplateParser używany do analizowania formantu.The TemplateParser used to parse the control.

Uwagi

Ta właściwość pobiera TemplateParser odpowiedzialny za analizowanie formantu.This property retrieves the TemplateParser responsible for parsing the control.

Dotyczy

Zobacz też