ControlBuilder.SubBuilders Właściwość

Definicja

Pobiera listę ControlBuilder obiektów podrzędnych dla tego ControlBuilder obiektu.Gets a list of child ControlBuilder objects for this ControlBuilder object.

public:
 property System::Collections::ArrayList ^ SubBuilders { System::Collections::ArrayList ^ get(); };
public System.Collections.ArrayList SubBuilders { get; }
member this.SubBuilders : System.Collections.ArrayList
Public ReadOnly Property SubBuilders As ArrayList

Wartość właściwości

ArrayList

Lista ControlBuilder obiektów podrzędnych.A list of child ControlBuilder objects.

Dotyczy