DataSourceCapabilities Wyliczenie

Definicja

Zapewnia sposób żądania przetwarzania poza pobraniem rekordów dla operacji pobierania danych kontroli źródła danych.Provides a way to request processing beyond record retrieval for a data retrieval operation of a data source control.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class DataSourceCapabilities
[System.Flags]
public enum DataSourceCapabilities
[<System.Flags>]
type DataSourceCapabilities = 
Public Enum DataSourceCapabilities
Dziedziczenie
DataSourceCapabilities
Atrybuty

Pola

None 0

Reprezentuje możliwości pobierania stronicowania, sortowania lub całkowitej liczby wierszy.Represents no paging, sorting, or total row count retrieval capabilities.

Page 2

Reprezentuje możliwości strony za pomocą wierszy zwracanych przez ExecuteSelect(DataSourceSelectArguments) operację.Represents the capability to page through the rows returned by an ExecuteSelect(DataSourceSelectArguments) operation.

RetrieveTotalRowCount 4

Reprezentuje możliwość pobrania całkowitej liczby wierszy danych, która odnosi się do użycia SelectCount wartości.Represents the capability to retrieve a total row count of data, which corresponds to using the SelectCount value.

Sort 1

Reprezentuje możliwość sortowania wierszy zwracanych przez ExecuteSelect(DataSourceSelectArguments) operację.Represents the capability to sort through the rows returned by an ExecuteSelect(DataSourceSelectArguments) operation.

Uwagi

Kontrolki źródła danych używają DataSourceCapabilities wyliczenia w połączeniu z DataSourceSelectArguments klasą do żądania stronicowania, sortowania lub innych funkcji specyficznych dla wybranych podczas wykonywania operacji pobierania danych.Data source controls use the DataSourceCapabilities enumeration in conjunction with the DataSourceSelectArguments class to request paging, sorting, or other select-specific capabilities when performing a data retrieval operation. Żądane możliwości są sprawdzane względem rzeczywistych możliwości kontroli źródła danych podczas operacji pobierania danych i, jeśli nie są zgodne z wystąpieniem wyjątku.The requested capabilities are checked against the actual capabilities of the data source control during the data retrieval operation, and if they do not match an exception is raised.

To wyliczenie obsługuje FlagsAttribute atrybut, który umożliwia jednoczesne użycie więcej niż jednego elementu członkowskiego.This enumeration supports the FlagsAttribute attribute, which enables you to use more than one member at a time.

Dotyczy

Zobacz też