DataSourceControl.ApplyStyleSheetSkin(Page) Metoda

Definicja

Stosuje właściwości stylu, które są zdefiniowane w arkuszu stylów strony do kontrolki.Applies the style properties that are defined in the page style sheet to the control.

public:
 override void ApplyStyleSheetSkin(System::Web::UI::Page ^ page);
public override void ApplyStyleSheetSkin (System.Web.UI.Page page);
override this.ApplyStyleSheetSkin : System.Web.UI.Page -> unit
Public Overrides Sub ApplyStyleSheetSkin (page As Page)

Parametry

page
Page

PageZawiera kontrolkę.The Page containing the control.

Dotyczy