DataSourceControl.ClientIDMode Właściwość

Definicja

Ta właściwość nie jest używana do kontroli źródła danych.This property is not used for data source controls.

public:
 virtual property System::Web::UI::ClientIDMode ClientIDMode { System::Web::UI::ClientIDMode get(); void set(System::Web::UI::ClientIDMode value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public override System.Web.UI.ClientIDMode ClientIDMode { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.ClientIDMode : System.Web.UI.ClientIDMode with get, set
Public Overrides Property ClientIDMode As ClientIDMode

Wartość właściwości

ClientIDMode

Ta właściwość nie jest używana do kontroli źródła danych.This property is not used for data source controls.

Atrybuty

Wyjątki

Podjęto próbę ustawienia tej właściwości.An attempt was made to set this property.

Uwagi

Ta właściwość Control klasy bazowej nie jest używana do kontroli źródła danych, ponieważ kontrolki źródła danych nie renderują znaczników.This property of the Control base class is not used for data source controls because data source controls do not render markup.

Dotyczy

Zobacz też