DataSourceControl.EnableTheming Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ten formant obsługuje motywy.Gets a value indicating whether this control supports themes.

public:
 virtual property bool EnableTheming { bool get(); void set(bool value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public override bool EnableTheming { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.EnableTheming : bool with get, set
Public Overrides Property EnableTheming As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Wartość false w każdym przypadku.false in all cases.

Atrybuty

Wyjątki

Podjęto próbę ustawienia wartości EnableTheming właściwości.An attempt was made to set the value of the EnableTheming property.

Uwagi

Ponieważ DataSourceControl kontrolka nie ma renderowania wizualnego, nie obsługuje motywów.Because the DataSourceControl control has no visual rendering, it does not support themes.

Dotyczy

Zobacz też