DataSourceControl.FindControl(String) Metoda

Definicja

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określonym id parametrem.Searches the current naming container for a server control with the specified id parameter.

public:
 override System::Web::UI::Control ^ FindControl(System::String ^ id);
public override System.Web.UI.Control FindControl (string id);
override this.FindControl : string -> System.Web.UI.Control
Public Overrides Function FindControl (id As String) As Control

Parametry

id
String

Identyfikator formantu, który ma zostać znaleziony.The identifier for the control to be found.

Zwraca

Control

Określony formant lub null Jeśli określony formant nie istnieje.The specified control, or null if the specified control does not exist.

Dotyczy