DataSourceControl.RenderControl(HtmlTextWriter) Metoda

Definicja

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu i przechowuje informacje o śledzeniu dla kontrolki, jeśli śledzenie jest włączone.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object and stores tracing information about the control if tracing is enabled.

public:
 override void RenderControl(System::Web::UI::HtmlTextWriter ^ writer);
public override void RenderControl (System.Web.UI.HtmlTextWriter writer);
override this.RenderControl : System.Web.UI.HtmlTextWriter -> unit
Public Overrides Sub RenderControl (writer As HtmlTextWriter)

Parametry

writer
HtmlTextWriter

HtmlTextWriterObiekt, który odbiera zawartość kontrolki.The HtmlTextWriter object that receives the control content.

Dotyczy