DataSourceControl.IDataSource.DataSourceChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy kontrolka źródła danych została zmieniona w taki sposób, który ma wpływ na formanty powiązane z danymi.Occurs when a data source control has changed in a way that affects data-bound controls.

event EventHandler System.Web.UI.IDataSource.DataSourceChanged;
member this.System.Web.UI.IDataSource.DataSourceChanged : EventHandler 
Custom Event DataSourceChanged As EventHandler Implements System.Web.UI.IDataSource

Typ zdarzenia

EventHandler

Implementuje

Uwagi

To zdarzenie jest zgłaszane w przypadku zmiany bazowego źródła danych.This event is raised when the underlying data source has changed. Zmiana może być spowodowana zmianą właściwości kontrolki lub zmianą danych z powodu akcji edycji wykonywanej przez DataSourceControl .The change may be due to a change in the control's properties or a change in the data due to an edit action performed by the DataSourceControl.

Dotyczy