DataSourceSelectArguments.Empty Właściwość

Definicja

Pobiera DataSourceSelectArguments obiekt z wyrażeniem sortowania ustawionym na wartość Empty .Gets a DataSourceSelectArguments object with the sort expression set to Empty.

public:
 static property System::Web::UI::DataSourceSelectArguments ^ Empty { System::Web::UI::DataSourceSelectArguments ^ get(); };
public static System.Web.UI.DataSourceSelectArguments Empty { get; }
member this.Empty : System.Web.UI.DataSourceSelectArguments
Public Shared ReadOnly Property Empty As DataSourceSelectArguments

Wartość właściwości

DataSourceSelectArguments

Obiekt DataSourceSelectArguments.A DataSourceSelectArguments object.

Uwagi

Właściwość zwraca DataSourceSelectArguments obiekt utworzony przy użyciu domyślnego DataSourceSelectArguments() konstruktora.The property returns a DataSourceSelectArguments object created with the default DataSourceSelectArguments() constructor. Właściwości można użyć, Empty Jeśli chcesz wywołać ExecuteSelect(DataSourceSelectArguments) metodę klasy widoku źródła danych bez żadnych dodatkowych argumentów.You can use the Empty property when you want to call the ExecuteSelect(DataSourceSelectArguments) method of a data source view class without any additional arguments.

Dotyczy

Zobacz też