DataSourceSelectArguments.SortExpression Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wyrażenie używane przez widok źródła danych do sortowania danych pobranych przez Select(DataSourceSelectArguments, DataSourceViewSelectCallback) metodę.Gets or sets an expression that the data source view uses to sort the data retrieved by the Select(DataSourceSelectArguments, DataSourceViewSelectCallback) method.

public:
 property System::String ^ SortExpression { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string SortExpression { get; set; }
member this.SortExpression : string with get, set
Public Property SortExpression As String

Wartość właściwości

String

Ciąg, który jest wykorzystywany przez widok źródła danych do sortowania danych pobranych przez Select(DataSourceSelectArguments, DataSourceViewSelectCallback) metodę.A string that the data source view uses to sort data retrieved by the Select(DataSourceSelectArguments, DataSourceViewSelectCallback) method. Empty jest zwracany, jeśli wyrażenie sortowania nie zostało ustawione.Empty is returned if sort expression has not been set.

Uwagi

SortExpressionWłaściwość obsługuje scenariusze sortowania.The SortExpression property supports sorting scenarios.

Dotyczy

Zobacz też