DataSourceView.Events Właściwość

Definicja

Pobiera listę delegatów obsługi zdarzeń dla widoku źródła danych.Gets a list of event-handler delegates for the data source view.

protected:
 property System::ComponentModel::EventHandlerList ^ Events { System::ComponentModel::EventHandlerList ^ get(); };
protected System.ComponentModel.EventHandlerList Events { get; }
member this.Events : System.ComponentModel.EventHandlerList
Protected ReadOnly Property Events As EventHandlerList

Wartość właściwości

EventHandlerList

Lista delegatów obsługi zdarzeń.The list of event-handler delegates.

Uwagi

Ta właściwość jest typu EventHandlerList , który używa algorytmu wyszukiwania liniowego do znajdowania wpisów na liście delegatów.This property is of type EventHandlerList, which uses a linear search algorithm to find entries in the list of delegates. Algorytm wyszukiwania liniowego jest nieefektywny podczas pracy z dużą liczbą wpisów.A linear search algorithm is inefficient when working with a large number of entries. W związku z tym, gdy masz dużą listę, znalezienie wpisów z tą właściwością będzie powolne.Therefore, when you have a large list, finding entries with this property will be slow.

Dotyczy