DataPointComparer Klasa

Definicja

Porównuje punkty danych.Compares data points.

public ref class DataPointComparer : System::Collections::Generic::IComparer<System::Web::UI::DataVisualization::Charting::DataPoint ^>
public class DataPointComparer : System.Collections.Generic.IComparer<System.Web.UI.DataVisualization.Charting.DataPoint>
type DataPointComparer = class
    interface IComparer<DataPoint>
Public Class DataPointComparer
Implements IComparer(Of DataPoint)
Dziedziczenie
DataPointComparer
Implementuje

Konstruktory

DataPointComparer(Series, PointSortOrder, String)

Inicjuje nowe wystąpienie DataPointComparer klasy z określoną serią danych, kolejnością sortowania i wartością sortowania.Initializes a new instance of the DataPointComparer class with the specified data series, sort order and sort value.

Metody

Compare(DataPoint, DataPoint)

Porównuje dwa punkty danych.Compares two data points.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy