DesignerRegionCollection.Add(DesignerRegion) Metoda

Definicja

Dodaje określony DesignerRegion obiekt na końcu kolekcji.Adds the specified DesignerRegion object to the end of the collection.

public:
 int Add(System::Web::UI::Design::DesignerRegion ^ region);
public int Add (System.Web.UI.Design.DesignerRegion region);
member this.Add : System.Web.UI.Design.DesignerRegion -> int
Public Function Add (region As DesignerRegion) As Integer

Parametry

region
DesignerRegion

, DesignerRegion Aby dodać do kolekcji.The DesignerRegion to add to the collection.

Zwraca

Indeks, w którym region został dodany do kolekcji.The index at which the region was added to the collection.

Uwagi

Metoda dodaje określony DesignerRegion obiekt do końca kolekcji. AddThe Add method adds the specified DesignerRegion object to the end of the collection. Aby dodać DesignerRegion obiekt do kolekcji w określonej lokalizacji indeksu, Insert Użyj metody.To add a DesignerRegion object to the collection at a specific index location, use the Insert method.

Dotyczy

Zobacz też