DesignerRegionCollection.Insert(Int32, DesignerRegion) Metoda

Definicja

DesignerRegion Wstawia obiekt do kolekcji o określonym indeksie.Inserts a DesignerRegion object into the collection at the specified index.

public:
 void Insert(int index, System::Web::UI::Design::DesignerRegion ^ region);
public void Insert (int index, System.Web.UI.Design.DesignerRegion region);
member this.Insert : int * System.Web.UI.Design.DesignerRegion -> unit
Public Sub Insert (index As Integer, region As DesignerRegion)

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera) w kolekcji, w której ma zostać wstawiony region.The zero-based index within the collection at which to insert the region.

region
DesignerRegion

DesignerRegion Do wstawienia do kolekcji.The DesignerRegion to insert into the collection.

Wyjątki

indexjest mniejsza od zera.index is less than zero.

—lub—-or- indexjest większa niż Count właściwość.index is greater than the Count property.

Uwagi

Insert MetodaDesignerRegion dodaje obiekt do kolekcji w określonej lokalizacji indeksu.The Insert method adds a DesignerRegion object to the collection at a specific index location. Aby dodać jeden DesignerRegion na końcu kolekcji, Add Użyj metody.To add a single DesignerRegion to the end of the collection, use the Add method.

Uwaga

Po wstawieniu elementu do kolekcji, indeksy zmieniają się dla kolejnych elementów w kolekcji.When you insert an item into the collection, the indexes change for subsequent items in the collection.

Dotyczy

Zobacz też