DesignerRegionCollection.IsSynchronized Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, DesignerRegionCollection czy dostęp do obiektu jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether access to the DesignerRegionCollection object is synchronized (thread safe).

public:
 property bool IsSynchronized { bool get(); };
public bool IsSynchronized { get; }
member this.IsSynchronized : bool
Public ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli dostęp do programu DesignerRegionCollection jest synchronizowany; falsew przeciwnym razie.true, if access to the DesignerRegionCollection is synchronized; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Wyliczanie za pomocą kolekcji nie jest wewnętrznie procedurą bezpiecznego wątkowo.Enumerating through a collection is not a thread-safe procedure intrinsically. Nawet w przypadku synchronizacji kolekcji inne wątki mogą nadal modyfikować kolekcję.Even when a collection is synchronized, other threads can still modify the collection. Powoduje to wyjątki podczas wyliczania.This causes exceptions during enumeration.

Zablokuj kolekcję przy użyciu SyncRoot metody podczas całego wyliczania w celu zagwarantowania bezpieczeństwa wątków.Lock the collection by using the SyncRoot method during the whole enumeration to guarantee thread safety.

Dotyczy

Zobacz też