DesignerRegionCollection.ICollection.SyncRoot Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, SyncRootZobacz.For a description of this member, see SyncRoot.

property System::Object ^ System::Collections::ICollection::SyncRoot { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.ICollection.SyncRoot { get; }
System.Collections.ICollection.SyncRoot
 ReadOnly Property SyncRoot As Object Implements ICollection.SyncRoot

Wartość właściwości

Obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do kolekcji.An object that can be used to synchronize access to the collection.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, DesignerRegionCollection gdy wystąpienie jest rzutowane ICollection do interfejsu.It can be used only when the DesignerRegionCollection instance is cast to an ICollection interface.

Dotyczy

Zobacz też