DesignerRegionCollection.IList.Add(Object) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, Add(Object)Zobacz.For a description of this member, see Add(Object).

 virtual int System.Collections.IList.Add(System::Object ^ o) = System::Collections::IList::Add;
int IList.Add (object o);
Function Add (o As Object) As Integer Implements IList.Add

Parametry

o
Object

Element, który ma zostać dodany do kolekcji.The item to add to the collection.

Zwraca

Indeks, w którym element został dodany do kolekcji.The index at which the item was added to the collection.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, DesignerRegionCollection gdy wystąpienie jest rzutowane IList do interfejsu.It can be used only when the DesignerRegionCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy

Zobacz też