DesignerRegionCollection.IList.Contains(Object) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, Contains(Object)Zobacz.For a description of this member, see Contains(Object).

 virtual bool System.Collections.IList.Contains(System::Object ^ o) = System::Collections::IList::Contains;
bool IList.Contains (object o);
Function Contains (o As Object) As Boolean Implements IList.Contains

Parametry

o
Object

DesignerRegion Aby zlokalizować w kolekcji.The DesignerRegion to locate within the collection.

Zwraca

true, jeśli region znajduje się w kolekcji; w przeciwnym razie. falsetrue, if the region is in the collection; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, DesignerRegionCollection gdy wystąpienie jest rzutowane IList do interfejsu.It can be used only when the DesignerRegionCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy

Zobacz też