DesignerRegionCollection.IList.IsFixedSize Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, IsFixedSizeZobacz.For a description of this member, see IsFixedSize.

property bool System::Collections::IList::IsFixedSize { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsFixedSize { get; }
 ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean Implements IList.IsFixedSize

Wartość właściwości

false, jeśli rozmiar kolekcji zostanie dynamicznie zwiększony w miarę dodawania nowych obiektów; w przeciwnym razie. truefalse, if the collection dynamically increases in size as new objects are added; otherwise, true.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, DesignerRegionCollection gdy wystąpienie jest rzutowane IList do interfejsu.It can be used only when the DesignerRegionCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy

Zobacz też