ViewRendering.Regions Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję DesignerRegion obiektów w czasie projektowania.Gets a collection of DesignerRegion objects at design time.

public:
 property System::Web::UI::Design::DesignerRegionCollection ^ Regions { System::Web::UI::Design::DesignerRegionCollection ^ get(); };
public System.Web.UI.Design.DesignerRegionCollection Regions { get; }
member this.Regions : System.Web.UI.Design.DesignerRegionCollection
Public ReadOnly Property Regions As DesignerRegionCollection

Wartość właściwości

Kolekcja regionów.A collection of regions.

Dotyczy

Zobacz też