PasswordRecoveryDesigner.AutoFormats Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję wstępnie zdefiniowanych automatycznych schematów formatowania do wyświetlania w oknie dialogowym automatycznego formatowania dla skojarzonej kontrolki w czasie projektowania.Gets the collection of predefined automatic formatting schemes to display in the Auto Format dialog box for the associated control at design time.

public:
 virtual property System::Web::UI::Design::DesignerAutoFormatCollection ^ AutoFormats { System::Web::UI::Design::DesignerAutoFormatCollection ^ get(); };
public override System.Web.UI.Design.DesignerAutoFormatCollection AutoFormats { get; }
member this.AutoFormats : System.Web.UI.Design.DesignerAutoFormatCollection
Public Overrides ReadOnly Property AutoFormats As DesignerAutoFormatCollection

Wartość właściwości

DesignerAutoFormatCollection

DesignerAutoFormatCollectionObiekt, który zawiera wstępnie zdefiniowane schematy dla kontrolki.A DesignerAutoFormatCollection object that contains the predefined schemes for the control.

Dotyczy

Zobacz też