ExpressionBindingCollection.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę ExpressionBinding obiektów w ExpressionBindingCollection kolekcji.Gets the number of ExpressionBinding objects in the ExpressionBindingCollection collection.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba ExpressionBinding obiektów w obiekcie ExpressionBindingCollection .The number of ExpressionBinding objects in the ExpressionBindingCollection.

Implementuje

Dotyczy