ExpressionBindingCollection.IsSynchronized Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do kolekcji jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether access to the collection is synchronized (thread safe).

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 property bool IsSynchronized { bool get(); };
public bool IsSynchronized { get; }
member this.IsSynchronized : bool
Public ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Wartość false w każdym przypadku.false in all cases.

Implementuje

Dotyczy