ExpressionBindingCollection.Item[String] Właściwość

Definicja

Pobiera ExpressionBinding obiekt z kolekcji o określonej PropertyName wartości.Gets an ExpressionBinding object from the collection with the specified PropertyName value.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 property System::Web::UI::ExpressionBinding ^ default[System::String ^] { System::Web::UI::ExpressionBinding ^ get(System::String ^ propertyName); };
public System.Web.UI.ExpressionBinding this[string propertyName] { get; }
member this.Item(string) : System.Web.UI.ExpressionBinding
Default Public ReadOnly Property Item(propertyName As String) As ExpressionBinding

Parametry

propertyName
String

PropertyNameElementu ExpressionBinding do pobrania.The PropertyName of the ExpressionBinding to retrieve.

Wartość właściwości

ExpressionBinding

ExpressionBindingA w ExpressionBindingCollection z z określonym PropertyName .An ExpressionBinding in the ExpressionBindingCollection with the specified PropertyName.

Dotyczy